ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden

De  Nationale Arbeidsraad heeft op 18 maart 2020 de CAO nr. 147 gesloten betreffende de economische werkloosheid voor bedienden naar aanleiding van de Coronavirus-crisis.

Deze interprofessionele CAO vormt voortaan ook een wettelijke basis voor de indiening van een dossier tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden voor het toepassen van economische werkloosheid voor bedienden.  Bijgevolg kunnen sectoren of ondernemingen nog steeds een CAO afsluiten over dit thema, maar dit is niet langer nodig of een vereiste. In ieder geval is het voor bedrijven niet meer nodig om hiervoor een ondernemingsplan op te maken.

Deze NAR-CAO heeft een suppletief karakter en doet geen afbreuk aan de reeds gesloten of toekomstige sectorale cao’s en  ondernemings-Cao’s die in het kader van de economische werkloosheid voor bedienden werden gesloten, noch aan de ondernemingsplannen die reeds werden goedgekeurd door de Commissie Ondernemingsplannen.

Concreet betekent dit:

  • Indien het bedrijf een daling van 10% van de productieomzet of -orders heeft in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal van een van de twee voorgaande jaren => kan het zich direct wenden naar de RVA: https://www.rva.be/nl.
  • Indien het bedrijf deze daling van 10% niet (al) kan bewijzen, maar zijn activiteiten worden getroffen door de Corona-crisis, kan de onderneming via het volgend formulier aan de minister een specifieke erkenning vragen.
  • Men vraagt deze erkenning bij voorkeur aan door het formulier en zijn bijlagen te sturen per e-mail naar ewb@werk.belgie. Het is daarbij noodzakelijk dat u de aanvraag en de bijlagen omzet in één pdf-document en dit pdf-document digitaal ondertekent met uw e-ID (alleen zo kunnen we de authenticiteit van uw elektronische handtekening controleren). Als u niet binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, stuur dan een nieuwe e-mail om de ontvangst door onze dienst te verifiëren.

In de week van 23 maart zullen we een digitale mailbox op onze website installeren zodat deze aanvraag via een specifieke applicatie kan worden overgemaakt.

Als u als onderneming reeds een ondernemingsplan heeft opgemaakt dat momenteel door onze administratie wordt verwerkt, wordt dit plan zonder voorwerp. Alleen de aanvragen voor erkenning als bedrijf in moeilijkheden, die samen met het plan werden verstuurd, zullen door onze diensten worden verwerkt. Het is dus niet nodig om in dit geval een nieuw dossier in te dienen.

Bron: Nieuwe communicatie m.b.t. procedure erkenning economische werkloosheid bedienden in opvolging van NAR CAO:
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11