VAKANTIE VERPLAATSEN OMWILLE VAN CORONA

Vakantie verplaatsen omwille van Corona

Vakantie verplaatsen omwille van Corona

Stel, door de coronacrisis hebben werknemers u zelf gevraagd om vakantiedagen die met Pasen of in mei gepland waren, naar later op het jaar te verschuiven. Zo dreigt het najaar ‘overladen’ te worden. Is het mogelijk om ‘eenmalige’ (beperkende) richtlijnen uit te vaardigen (enkel voor dit jaar), en zo ja, hoe doet u dat?

Gezinshoofden krijgen voorkeur

De wet bepaalt dat de vakantie opgenomen wordt zoals de werkgever en werknemer overeenkomen. Ofwel is er een collectief akkoord in de vorm van een sector-cao, een beslissing van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, een akkoord met de vakbondsafvaardiging. Bij onze leden bakkers gaat het echter meestal om individuele akkoorden met de werknemers. Verder zegt de wet dat gezinshoofden bij voorkeur vakantie krijgen in de schoolvakantie, dat de werknemer zijn vakantie niet kan overdragen naar het volgende jaar en dat hij recht heeft op een ononderbroken vakantieperiode van twee weken tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de betrokkene een ander verzoek indient. Deze en eventuele bijkomende regels op ondernemingsvlak moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Eenmalige striktere richtlijnen

Men kan eenmalige striktere richtlijnen voor 2020 te hanteren wegens de coronacrisis. Bijvoorbeeld om in een bepaalde maand geen vakantie te nemen, maar het omgekeerde zou ook kunnen, bv. zoveel mogelijk in andere maanden vakantie nemen. Uw richtlijn mag uiteraard niet in strijd zijn met hetgeen waarin de wet voorziet. In een bedrijf zonder ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is het arbeidsreglement het instrument waarin volgens de wet eventuele richtlijnen over de opname van vakantie moeten staan. Het speelt daarbij geen rol dat het om richtlijnen voor slechts eenmalig gebruik gaat. Opdat ze echte juridische waarde zouden hebben in een discussie over het tijdstip van de vakantie, moeten ze in het arbeidsreglement staan.