FLEXI-JOBS OOK BIJ CHOCOLATIERS

Flexi-jobs ook bij chocolatiers

Flexi-jobs ook bij chocolatiers

Vanaf nu kunnen ook chocolatiers flexi-jobwerknemers tewerk stellen, dit volgens de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2023.

De chocolatiers moeten wel onder het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) vallen met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242. Volledigheidshalve maken we van deze gelegenheid gebruik om we de krachtlijnen van de flexi-jobs nog even uiteen te zetten.

Minstens 4/5 werken

Een flexi-job is enkel mogelijk als de werknemer al bij één of meerdere andere werkgevers aan de slag is. Hij moet minstens 4/5 van een voltijdse referentiepersoon van de sector waarin de 4/5 tewerkstelling wordt gepresteerd, werken in het referentiekwartaal T-3 (het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt). 

Deze voorwaarde geldt niet voor gepensioneerden. Wie gepensioneerd is in het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2), kan ook werken in een flexi-job.

De periode waarin tijdelijke leerkrachten tijdens de zomermaanden een uitgestelde bezoldiging ontvangen, wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen. De gelijkstelling geldt ook voor de dagen gedekt door werkloosheidsuitkeringen met vrijstelling van zoeken naar werk gedurende de zomervakantie als de leerkracht geen uitgestelde bezoldiging kan genieten.

Voorwaarden in kwartaal van uitvoering

In het kwartaal van uitvoering (T) van de flexi-job gelden volgende voorwaarden:

  • de werknemer mag bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent niet tegelijkertijd minimum 4/5 van een voltijds referentiepersoon van de sector werken;
  • de flexi-job mag niet samenvallen met een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie de flexi-job wordt uitgeoefend;
  • de werknemer met een flexi-job mag zich ook niet bevinden in een opzeggingstermijn;
  • de werknemer mag niet met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker tewerkgesteld zijn, aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld.

Flexiloon en flexivakantiegeld

Het flexiloon bestaat uit:

  • een basisloon (op dit moment minimum 10,97 EUR/uur)
  • aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die de werkgever toekent ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop in principe sociale bijdragen verschuldigd zijn.

 Samen met het flexiloon moet een flexivakantiegeld betaald worden van 7,67%. Het totale basisloon voor een flexi-job is op dit moment dus gelijk aan minimum€  11,81 per uur.

 Bijzondere werkgeversbijdrage van 25%

 Het flexiloon en flexivakantiegeld zijn nettobedragen waarop geen gewone sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen.

Arbeidsvoorwaarden

Een flexi-job kan niet zonder een voorafgaandelijke raamovereenkomst met een aantal verplichte vermeldingen. Ze geeft het kader aan waarbinnen een flexi-jobarbeidsovereenkomst moet worden gesloten. De flexi-jobarbeidsovereenkomst zelf is voor bepaalde tijd, schriftelijk of mondeling. De meeste bepalingen van toepassing op een gewone arbeidsovereenkomst gelden ook hier. Er moet een dimona-aangifte gebeuren per dag of per kwartaal. Het begin- en einduur van de prestaties moet geregistreerd worden.